Ngày 19/3/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1278/BTNMT-TĐKTTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5.

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò, giá trị của các ấn phẩm sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của cơ quan, đơn vị.

Bộ giao Nhà Xuất bản tài nguyên – môi trường và Bản đồ Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham gia các hoạt động Ngày Sách Việt Nam  lần thứ 5 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn tổ chức; tổ chức hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại đơn vị.

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5.

Ngày 24 tháng 02 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21 tháng 4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Những năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó Nhà Xuất bản tài nguyên – môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tổ chức.

Về tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 550/KH-BTTTT hướng dẫn thực hiện./.

Ngọc Bách

NO COMMENTS

Leave a Reply