Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đang tiến hành đợt giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017.

Thực hiện Nghị quyết số 70 ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Danh mục các dự án đăng ký chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh, năm 2017, có 157/769 công trình, dự án đã thực hiện thu hồi đất, 590 công trình còn lại xin chuyển tiếp sang năm 2018.

Theo đó, việc chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân được thực hiện đúng trình tự, thủ tục hành chính. Có 8/8 hồ sơ của tổ chức, doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; 2.441/3.202 hồ sơ hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, số còn lại chưa chuyển đổi do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Quá trình kiểm tra, Ban pháp chế Hội dồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhận định, tình hình quản lý, sử dụng đất, các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất theo đúng ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép còn diễn biến phức tạp.

Do đó, Ban yêu cầu Sở TN&MT Cao Bằng cần chủ trì tổ chức thực hiện đăng ký nhu cầu sử dụng đất của người dân từ cấp xã. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất tại cấp xã, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật đến từng cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp.Sở TN&MT trường Cao Bằng đề nghị, UBND các huyện, thành phố cần có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng người dân tự ý chuyển mục đích trái phép.

PV

NO COMMENTS

Leave a Reply