(TN&MT) – Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành quy định quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố.

Theo quy định ban hành, UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp quỹ đất rẻo trong địa giới hành chính và quán lý chặt chẽ quỹ đất; tổ chức đo đạc, xác định vị trí ranh giới, diện tích đối với từng trường hợp cụ thể và lấy ý kiến Sở Xây dựng về quy hoạch, kiến trúc đối với các trường hợp chưa có quy hoạch.

Sở Xây dựng có ý kiến bằng văn bản cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc trong thời giai không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị cùa UBND các quận, huyện. Trường hợp trên thửa đất rẻo tồn tại nhà cửa, vật kiến trúc … do các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm sử dụng, xây dựng trái phép thì UBND quận, huyện nơi có đất xử lý theo quy định trước khi đưa đất vào sử dụng.

Phương án sử dụng quỹ đất rẻo được xây dựng theo 3 định hướng sử dụng: sử dụng vào mục đích công cộng; đấu giá quyền sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất để hợp thửa. UBND các quận, huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đưa đất rẻo vào sử dụng để xây dựng các công trình công cộng; chuyển hồ sơ các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng để lập thủ tục tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát, tổng hợp các khu đất rẻo phát sinh mới trên địa bàn để điều chỉnh, bổ sung phương án cho phù hợp; định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất rẻo để hợp thửa được tính như sau: trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên, tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND thành phố ban hành được áp dụng tại thời điểm quyết định giao đất, cho thuê đất, thì giá đất do UBND thành phố quyết định theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi có ý kiến của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. Trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng, tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND thành phố ban hành được áp dụng tại thời điểm quyết định giao đất, cho thuê đất, thì áp dụng giá đất theo quy định của Bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tại thời điểm quyết định giao đất, cho thuê. Trường hợp vị trí thửa đất chưa có quy định trong Bảng giá đất hoặc chưa có hệ số điều chỉnh, UBND quận, huyện tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định này. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố và UBND quận, huyện tham mưu UBND thành phố quy định về kinh phí để UBND quận huyện thực hiện công tác rà soát, thống kê, đo đạc, lập phương án sử dụng đất từ nguồn thu giao đất, cho thuê đất rẻo; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp UBND quận, huyện xây dựng và thực hiện phương án sử dụng quỹ đất rẻo tại địa phương theo đúng quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: Yến Nhi

NO COMMENTS

Leave a Reply