Từ một tỉnh trắng về bản đồ địa chính khi tái lập, đến năm 2016, tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản đã thực hiện xong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính 9/ 9 huyện, thị, thành phố.

Tuy nhiên, bản đồ điạ chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được đo đạc theo các giai đoạn khác nhau, phương pháp thành lập khác nhau dẫn đến thiếu sự đồng bộ về sử dụng các phần mềm ứng dụng chung, gây khó khăn trong công tác quản lý, đặc biệt là công tác ứng dụng tin học trong quản lý về đất đai.

Thậm chí, một số khu vực bản đồ địa chính được đo đạc thủ công chỉ có bản giấy nên công tác cập nhật, chỉnh lý, sử dụng bản đồ gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến bản đồ địa chính không còn phản ánh được hiện trạng sử dụng (thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên nhiều phường, xã đã biến động trên 70%) rất khó khăn cho công tác quản lý đất đai và gây lãnh phí nguồn lực lớn của Nhà nước đã đầu tư, hiệu quả sử dụng thấp; mặt khác tốc độ phát triển nhanh về hạ tầng giao thông, thủy lợi, hình thành mới các khu đô thị, khu công nghiệp và nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người sử dụng đất, trong khi công tác cập nhật, chỉnh lý chưa đáp ứng được yêu cầu.

Do đó, Vĩnh Phúc xác định trong thời gian tới cần thiết phải hiện đại hóa hệ thống bản đồ trên toàn tỉnh, nhằm mục đích thống nhất về hệ tọa độ, cơ sở toán học, chuẩn hóa đối tượng không gian, đối tượng thuộc tính, tiến đến hoàn thiện và đồng bộ với hồ sơ địa chính; cập nhật, chỉnh lý các khu vực đã thay đổi do quá trình thu hồi đất; đo đạc bổ sung những khu vực không còn khả năng chỉnh lý (đã thay đổi trên 60%).

Việc chuẩn hóa bản đồ địa chính không những tiết kiệm được rất nhiều kinh phí đầu tư, mà còn giúp cho việc hoàn thiện lại hồ sơ địa chính đã được lập, thống nhất về nền bản đồ chung trên toàn tỉnh, phù hợp với quy chuẩn dữ liệu hiện nay, trên cơ sở đó rà soát lại những khu vực có biến động lớn không còn khả năng thực hiện cập nhật, chỉnh lý để lập kế hoạch đo đạc lại, đo đạc bổ sung bản đồ địa chính nhằm cập nhật hiện trạng thửa đất đang được sử dụng, xác lập tính pháp lý của từng thửa đất và chủ sử dụng đất sau khi đo đạc làm cơ sở sau này cho công tác đăng ký biến động, cấp đổi Giấy chứng nhận…

Bích Đào

NO COMMENTS

Leave a Reply