Điển hình là một số tỉnh, thành phố như: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Khánh Hòa, Cần Thơ…

Ngay sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện việc ban hành văn bản hướng dẫn theo phân cấp thẩm quyền cho các địa phương, điển hình như thành phố Hà Nội (30 văn bản); thành phố Hải Phòng (09 văn bản); thành phố Đà Nẵng (29 văn bản); tỉnh Bình Định (21 văn bản); tỉnh Khánh Hòa (28 văn bản); thành phố Hồ Chí Minh (30 văn bản); tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (26 văn bản); thành phố Cần Thơ (12 văn bản). Bên cạnh đó, một số địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu… đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đất đai cho các đối tượng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm, đã cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính, đơn giản hóa nhiều quy trình xử lý các thủ tục, nội dung công việc liên quan đến đất đai, như: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng (thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất không quá 20 ngày – trước đây là 30 ngày làm việc); thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất giảm xuống không quá 15 ngày làm việc). Tỉnh Khánh Hòa (cấp tỉnh giảm 23 thủ tục hành chính, cấp huyện giảm 54 thủ tục hành chính). Thành phố Cần Thơ (thủ tục cấp giấy chứng nhận do bị mất, từ 30 ngày giảm còn 10 ngày; tách, hợp thửa, từ 20 ngày giảm còn 15 ngày; xác nhận trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, từ 10 ngày giảm còn 5 ngày)…

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply