Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT – một đơn vị chuyên nghiệp làm chủ trì, đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển nền kinh tế tri thức, trong thời gian qua Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã quan tâm, chú trọng tới công tác phát triển nguồn nhân lực, phục vụ định hướng phát triển ngành trong thời kỳ đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững đất nước. Tuy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành TN&MT cho tới nay đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, không đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao và có cơ cấu hợp lý. Điều này đòi hỏi phải có một đơn vị chuyên nghiệp làm chủ trì, đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc trong tình hình mới.

 

 

 

Trước yêu cầu cấp bách đó, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT (sau đây gọi là Trường) đã được thành lập trên cơ sở kế thừa, sắp xếp và tổ chức lại các Trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng trước đây trực thuộc các Trường, Tổng cục trực thuộc Bộ gồm: Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng cán bộ, công chức trực thuộc Trường Đại học TN&MT Hà Nội (thành lập năm 2005); Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường (thành lập năm 2009); Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai (thành lập năm 2010); Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (thành lập năm 2011); Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn trực thuộc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia (thành lập năm 2011) và Trung tâm Nghiên cứu đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc trực thuộc Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (thành lập năm 2011).

 

Nhu cầu nguồn nhân lực ngành TN&MT

Ở các Bộ, ngành, nhu cầu tuyển dụng hàng năm của các đơn vị quản lý nhà nước (QLNN), đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ là khoảng 600 người. Trong đó, tỷ lệ đại học và trên đại học chiếm từ 80% trở lên, số còn lại là cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Một số đơn vị nghiên cứu, triển khai công nghệ mới cần tuyển trình độ sau đại học, chiếm tỉ lệ khoảng từ 5 đến 10%.

 

 

 

 

Trong 5 năm tới, nhu cầu cán bộ có chuyên môn về TN&MT ở các ngành, lĩnh vực QLNN khác như quốc phòng, an ninh, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, giáo dục và đào tạo, xây dựng, giao thông vận tải… là khoảng 10.000 người. Nhu cầu tuyển mới lĩnh vực TN&MT cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty 90, 91 là khoảng 10.000 người. Trong đó, tỷ lệ đại học và trên đại học chiếm từ 50% trở lên, số còn lại là trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Số cán bộ TN&MT tại địa phương bước đầu đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý các lĩnh vực đất đai, môi trường, đo đạc bản đồ. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực còn thiếu cán bộ được đào tạo về chuyên môn như quản lý biển và hải đảo, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước. Ngoài ra, để chuẩn bị nhân sự cho các tổ chức mới được thành lập ở địa phương như: Tổ chức Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục Biển và Hải đảo, Tổ chức Định giá đất, Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT, Tổ chức Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổ chức Quản lý lưu vực sông… và nhu cầu thay thế đội ngũ cán bộ sẽ nghỉ hưu, trong 5 năm tới cần bổ sung trên 15.000 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cho các lĩnh vực QLNN của ngành TN&MT tại địa phương. Trong đó, tỷ lệ đại học và trên đại học chiếm từ 70% trở lên, số còn lại là trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Do đặc thù chuyên môn, nhu cầu nguồn nhân lực của từng lĩnh vực phụ thuộc vào nhiệm vụ ở mỗi thời kỳ. Căn cứ vào số lượng cán bộ hiện có và khả năng đáp ứng ở thời điểm hiện tại, nhu cầu nguồn nhân lực các lĩnh vực từ nay đến năm 2020 dự kiến như sau:

– Lĩnh vực đất đai hiện có 33.000 người; nhu cầu khoảng 1.500 người.

– Lĩnh vực môi trường hiện có 17.700 người; nhu cầu khoảng 3.000 người.

– Lĩnh vực địa chất khoáng sản hiện có 7.150 người; nhu cầu tại địa phương khoảng 50 người.

– Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước hiện có 1.200 người; nhu cầu 410 người.

– Lĩnh vực đo đạc và bản đồ có 15.000 người; nhu cầu ước tính 2.700 người.

– Lĩnh vực biển và hải đảo hiện có 950 người; nhu cầu khoảng 60 người.

– Lĩnh vực KTTV và lĩnh vực BĐKH hiện có trên 3.500 người; nhu cầu khoảng 1.000 người.

Những số liệu trên cho thấy, ở phần lớn các lĩnh vực, số cán bộ cần bổ sung mới ít hơn rất nhiều so với số cán bộ hiện có, đặt ra nhu cầu rất lớn về đào tạo nâng cao trình độ (cho cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và thấp hơn) và đào tạo lại (cho các cán bộ không được đào tạo đúng chuyên môn).

Để đáp ứng nhu cầu này, một trong những giải pháp thiết yếu là đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa về nội dung, hình thức, chương trình cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành TN&MT nhằm phục vụ nhu cầu trước mắt về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đang công tác trong các lĩnh vực TN&MT.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply