Những lĩnh vực tài nguyên và môi trường có tính nhạy cảm phức tạp liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, ngày càng có vai trò lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý và cán bộ chuyên môn của ngành phải có năng lực trình độ và phẩm chất ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu và định hướng phát triển của Ngành trong thời gian tới.

Các văn bản của Đảng và các chiến lược phát triển trong từng lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được xây dựng và ban hành bao gồm: Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai,Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 – 2020, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020, Chiến lược phát triển ngành Đo đạc Bản đồ Việt Nam đến năm 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu, Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011- 2020, Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đều đặt ra yêu cầu phát triển mạnh mẽ ngành tài nguyên và môi trường trong những thập kỷ tới. Đây là những văn bản quan trọng định hướng sự phát triển của ngành trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng  chiến lược phát triển các lĩnh vực, chuyên ngành, cụ thể: Chiến lược phát triển ngành địa chất và khoáng sản đến năm 2020, Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2020. Các văn bản chiến lược này đều coi trọng sự phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Những lĩnh vực tài nguyên và môi trường có tính nhạy cảm phức tạp liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, ngày càng có vai trò lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý và cán bộ chuyên môn của ngành phải có năng lực trình độ và phẩm chất ngày càng cao. Tuy nhiên, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của ngành hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng, mất cân đối về cơ cấu. Ở Trung ương, một số lĩnh vực có sự hụt hẫng về đội ngũ cán bộ có trình độ cao, chuyên môn sâu; ở địa phương nhìn chung đội ngũ cán bộ về tài nguyên và môi trường, đặc biệt các lĩnh vực địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đang thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, cơ cấu đội ngũ chưa hợp lý; đặc biệt phần lớn số cán bộ được đào tạo về các chuyên ngành kỹ thuật, thiếu kỹ năng quản lý; tỷ lệ cán bộ có chuyên môn đào tạo không đúng với chuyên ngành, vị trí đang công tác là tương đối lớn. Việc bố trí công tác chưa phù hợp, thường xuyên có sự luân chuyển, đặc biệt là cấp xã. Đội ngũ cán bộ chưa được chuyên nghiệp, chuẩn hóa, hiện đại hoá.

Với thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tại các Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các Tổng cục như hiện nay sẽ rất hạn chế trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng như khó khăn trong việc tuyển dụng, xây dựng đội ngũ giảng viên, dẫn tới hạn chế trong việc thực hiện các yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ công chức hành chính chuyên nghiệp, có trình độ và năng lực quản lý, tổ chức thực thi công vụ đúng pháp luật, kịp thời năng động cũng như nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phục vụ cho thi tuyển theo vị trí công việc của cán bộ, công chức theo cơ chế cạnh tranh quy định trong Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Xuất phát từ thực trạng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ công chức, viên chức; thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; quan điểm, chủ trương xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Đảng và Nhà nước và định hướng phát triển ngành tài nguyên và môi trường; để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành tài nguyên và môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, thúc đẩy sự phát triển bền vững đòi hỏi nhanh chóng phát triển đào tạo đội ngũ cán bộ của toàn ngành bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý; Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy nhu cầu cấp thiết phải thành lập Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ và Bồi dưỡng cán bộ công chức trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và từ các trung tâm đào tạo và truyền thông trực thuộc các Tổng cục và Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Trung tâm Nghiên cứu đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Việc thành lập Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường của Bộ không những đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý hành chính nhà nước cho đội ngũ công chức hành chính của Bộ, bồi dưỡng kiến thức kinh tế – kỹ thuật đội ngũ viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường ở cả Trung ương lẫn địa phương mà còn phục vụ việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành từ trung ương tới địa phương, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn sứ mệnh phục vụ chức năng quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply