Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn.

Theo Kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 là 679 dự án (gồm có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018: 193,41ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 13.710,62 tỷ đồng, trong đó đấu giá các dự án thuộc TP quản lý là 111 (gồm có 110 dự án mới và 01 dự án chuyển tiếp) dự án, với diện tích đấu giá trong năm 2018 là 75,96ha; dự kiến thu trong năm 2018 là 8.666,81 tỷ đồng. Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý là 568 dự án (gồm có 556 dự án mới và 12 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 117,45ha; dự kiến thu trong năm 2018 là 5.043,81 tỷ đồng. Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2018 là 4.698,47 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp huyện là 1.745,35 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển là 2.953,12 tỷ đồng.

Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 dự kiến là 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đẩu giá quyền sử dụng đất năm 2019: 197,02ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng. Trong đó, đấu giá các dự án thuộc TP quản lý là 152 dự án (gồm có 150 dự án mới và 02 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 116,18ha; dự kiến thu trong năm 2019 là11.775,98 tỷ đồng. Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý là 483 dự án (gồm có 468 dự án mới và 15 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 80,84ha; dự kiến thu trong năm 2019 là 4.196,31 tỷ đồng. Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 201 khoảng 6.104,76 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp huyện khoảng 2.824,48 tỷ đồng; Ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển khoảng 3.280,27 tỷ đồng.

Năm 2020, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất là 453 dự án (gồm có 395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020: 286,93ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 23.855,58 tỷ đồng. Trong đó, đấu giá các dự án thuộc TP quản lý là 166 dự án (gồm có 159 dự án mới và 07 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 222,08ha; dự kiến thu trong năm 2020 khoảng 20.340,91 tỷ đồng. Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000 m2) do cấp huyện quản lý là 287 dự án (gôm có 236 dự án mới và 51 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 64,85ha; dự kiến thu trong năm 2020 khoảng 3.514,67 tỷ đồng. Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2020: khoảng 6.715,16 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp huyện khoảng 2.959,2 tỷ đồng; Ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển khoảng 3.755,96 tỷ đồng.

Kế hoạch nhằm mục đích đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, dáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, hội đồng nhân dân, UBND TP. Đấu giá quyền sử dụng đất góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của Nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu đất ở tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Bảo đảm hiệu quả sử dụng đất trong việc đấu giá quyền sử dụng đất. Diện tích đất đấu giá năm 2018 theo kế hoạch là 193,41ha, thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 dự kiến đạt 13.710,62 tỷ đồng; giai đoạn 2018 — 2020, diện tích đất đấu giá dự kiến là 677,36 ha, thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến đạt 53.538,49 tỷ đồng.
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn trả đúng, đủ, kịp thời vốn đã ứng để thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá, quản lý việc đầu tư, xây dựng của người trúng đấu giá.

PV

NO COMMENTS

Leave a Reply