Tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh và Sở TN&MT về việc điều chỉnh bảng giá đất Hà Tĩnh năm 2018, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị, các đơn vị liên quan cần xây dựng Bảng giá đất 2018 trên tinh thần bài bản, khách quan, minh bạch, theo sát thị trường trong điều kiện thực tế. Đặc biệt, các cơ quan chức năng phải đảm bảo tính công bằng trong việc xác định giá.

Về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế Ngân sách phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, rà soát, khảo sát thực tế để mang tính hiện thực cao hơn.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, bảng giá đất 2015 cơ bản đã đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về giá đất. Tuy vậy, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, nhiều tuyến đường mới được mở, nâng cấp, bê tông hóa kết hợp với nhu cầu sử dụng đất của người dân tăng cao nên việc điều chỉnh bảng giá đất là phù hợp.

Trên cơ sở kết quả điều tra, đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành, Sở TN&MT thống nhất đề xuất điều chỉnh bảng giá đất năm 2018.

Cụ thể, đối với đất ở đô thị, tăng 10% đến dưới 60% giá đất đối với 162 tuyến đường, đoạn đường (trong đó tăng đến dưới 60% với 21 tuyến đường) và giảm giá 8 tuyến; bổ sung giá 40 tuyến, đổi tên 258 tuyến đường không điều chỉnh giá; bỏ ra khỏi bảng giá 9 tuyến đường.

Đối với đất ở nông thôn, tăng dưới 20% đến dưới 60% đất ở đối với 510 tuyến và giảm dưới 10% đến dưới 40% đối với 4 tuyến đường; bổ sung giá 111 tuyến; bỏ ra khỏi bảng giá 16 tuyến đường.

Ngoài ra, Sở TN&MT cũng thông qua dự thảo về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, thông qua 239 công trình, dự án với tổng diện tích 320,14 ha cần thu hồi đất (bổ sung) năm 2018 và thông qua 144 công trình, dự án với tổng diện tích 171,27 ha xin chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 (lấy trên đất trồng lúa).

Biên Thư

NO COMMENTS

Leave a Reply