Sở TN&MTTP. Hải phòng vừa chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung nhân lực, phối hợp chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp sau quá trình cổ phần hóa.

Đối với doanh nghiệp đang quản lý diện tích đất không hiệu quả hoặc không phù hợp ngành nghề kinh doanh, không đúng quy hoạch sử dụng đất, Sở TN&MT kiến nghị thành phố thu hồi những lô đất đó để giao đơn vị có năng lực thực hiện đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, đồng thời, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm.

Hải Phòng đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa phải bảo đảm phù hợp với quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Chính phủ, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Các lô đất sử dụng sai mục đích, đất không sử dụng sẽ bị thu hồi và bàn giao cho thành phố trước khi hoàn tất cổ phần hóa. Những công ty cổ phần hóa được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực công ích phải quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đúng phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, thành phố cần có quy chế gắn trách nhiệm của lãnh đạo địa phương trong công tác quản lý các diện tích đất công ích cùng với đơn vị chuyên quản.

Năm 2017, Sở TN&MT thành phố Hải phòng đã rà soát việc sử dụng đất của 113  doanh nghiệp  sau cổ phần hóa. Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều doanh nghiệp công ích đang sử dụng thửa đất chưa đăng ký. Phần lớn diện tích đất công ích giao các doanh nghiệp quản lý chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, có diện tích đất giao các doanh nghiệp nói trên. Hồ sơ địa chính về các thửa đất đều chưa  đầy đủ. Nhiều quận, huyện chưa có bản đồ địa chính nên việc quản lý đất gặp nhiều khó khăn.

Khánh An

NO COMMENTS

Leave a Reply