(TN&MT) – UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Sở TN&MT khẩn trương thiết lập, vận hành đường dây nóng (số điện thoại và địa chỉ thư điện tử) để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường của thành phố, đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24/24h trong ngày và 7 ngày trong tuần, gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ; công khai trên các phương tiện thông tin của thành phố và Cổng Thông tin Sở TN&MT. 

(TN&MT) – Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ TN&MT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng, UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Sở TN&MT khẩn trương thiết lập, vận hành đường dây nóng (số điện thoại và địa chỉ thư điện tử) để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường của thành phố, đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24/24h trong ngày và 7 ngày trong tuần, gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ; công khai trên các phương tiện thông tin của thành phố và Cổng Thông tin Sở TN&MT. 

Xây dựng, ban hành thực hiện quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng đảm bảo thống nhất với các cơ quan Trung ương. Quy định cụ thể và bố trí cán bộ trực 24/24h tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng. Chịu tránh nhiệm xử lý, phản hồi thông tin với các vấn đề ô nhiễm môi trường diễn ra trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND các cấp, trừ trường hợp thẩm quyền của Tổng cục Môi trường theo quy định.

Bộ phận một cửa Sở TN&MT Hải Phòng
Bộ phận một cửa Sở TN&MT Hải Phòng

Bố trí kinh phí thường xuyên quản lý, vận hành đường dây nóng; kinh phí xác minh, xử lý, phản hồi thông tin qua đường dây nóng theo thẩm quyền. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 30 hàng tháng về kết quả tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng.

NO COMMENTS

Leave a Reply