(TN&MT) – UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn (KTTV) trên địa bàn tỉnh…

Quy chế quy định về trách nhiệm và công tác phối hợp quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (gọi chung là các tổ chức, cá nhân) có liên quan đến hoạt động KTTV trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 05/12/2017.

Theo đó, quy chế phối hợp tập trung vào 7 nội dung chính gồm: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý KTTV ở địa phương trình HĐND, UBND ban hành theo phân cấp của Chính phủ. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong lĩnh vực KTTV cho cán bộ quản lý các cấp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đánh giá các điều kiện KTTV trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng; quan trắc, dự báo KTTV phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu về KTTV trên địa bàn tỉnh (bao gồm vị trí các trạm KTTV chuyên dùng, tài liệu KTTV và số liệu các yếu tố KTTV quan trắc được trên địa bàn tỉnh). Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu KTTV phục vụ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ngắn hạn, dài hạn của địa phương.

Nâng cao chất lượng trong việc phát báo, dự báo, thu nhận các bản tin KTTV giữa Đài KTTV tỉnh Thừa Thiên Huế với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh. Phối hợp tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực KTTV (Điều tra cơ bản đánh giá nắm bắt tình hình diễn biến của khí hậu, thủy văn trên địa bàn tỉnh, tần suất bão, lũ lụt, dự báo sự xuất hiện lũ quét và các hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm; đề xuất phương án phòng, chống, khắc phục tác hại do thiên tai gây ra.

Quy chế cũng nêu rõ đơn vị chủ trì, tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Văn Dinh

NO COMMENTS

Leave a Reply