Đây là Dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan chủ quản thực hiện chức năng điều phối chung được thực hiện tại 02 tỉnh: Kiên Giang và tỉnh Cà Mau trong 6 năm (2017-2022).
 

Việc triển khai dự án nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động nước biển dâng và các tác động do biến đổi khí hậu, bảo vệ vùng ven biển một cách hiệu quả, kinh tế và bền vững cho các khu vực vùng Dự án.

Dự án gồm 06 Hợp phần: (1)“Phục hồi đê biển”: Xây dựng và củng cố nâng cấp 18.638 m đê biển; xây dựng 06 công trình liên quan; (2) “Phục hồi và phát triển rừng”: Trồng 1.800 ha rừng các loại; khoanh nuôi tái sinh 250 ha; trồng 5 triệu cây phân tán; khoán bảo vệ 1.000 ha rừng; xây dựng 02 mô hình trồng rừng trên đất xói lở; (3) “Phát triển sinh kế”: Phát triển các mô hình sinh kế gắn với rừng ngập mặn như nuôi trồng thuỷ sản dưới tán rừng kết hợp chi trả dịch vụ môi trường rừng; (4) “Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực”: Xây dựng và tổ chức các lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ các cấp về quy hoạch không gian vùng bờ, trồng phục hồi rừng ngập mặn, quản lý nước phục vụ sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, kỹ thuật trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản cho người dân ven biển; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về thách thức của biến đổi khí hậu, giúp tăng nhận thức về vai trò của rừng và hướng dẫn các phương án khi xảy ra rủi ro do thiên tai; (5) “Giám sát đánh giá”; (6) “Quản lý dự án”.

 

Dự án được tổ chức theo mô hình Dự án ô, trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản thực hiện chức năng điều phối chung, đảm bảo các quyết  định đầu tư theo đúng mục tiêu và phù hợp với kế hoạch của Dự án. Tỉnh Kiên Giang và Cà Mau là cơ quan chủ quản dự án thành phần cấp địa phương chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện, thụ hưởng các dự án thành phần tại địa phương; phối hợp với dự án thành phấn cấp trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn quản lý đảm bảo quyết định đầu tư đúng mục tiêu, kế hoạch nhằm đạt hiệu quả chung của Dự án.

 

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply