(TN&MT) – UBND tỉnh Lai Châu vừa phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cho 6 dự án thuộc địa bàn thành phố Lai Châu.

 
Khu vực thành phố Lai Châu, nơi có 6 dự án vừa được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt giá đất cụ thể

Cụ thể, tại quyết định 609/ QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của 6 dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu với tổng diện tích 2,84 ha. Trong đó thực hiện thu hồi chủ yếu là đất nông nghiệp và một phần diện tích đất ở nông thôn với mức giá giao động từ 21.000đ – 550.000đ/m2. Các dự án này đều nằm trong danh mục thu hồi đất theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND, ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu đã thông qua.

                                                                                                                                                                      Xuân Tùng

NO COMMENTS

Leave a Reply