Ngày 27/3/2018, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 995/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 cho thấy, các tổng cục, các cục trực thuộc Bộ tiếp tục có nhiều nỗ lực trong công tác CCHC. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 của các đơn vị được chia thành 3 nhóm, nhóm 1 đạt trên 90 điểm (3 đơn vị), nhóm 2 đạt trên 80 điểm (5 đơn vị), nhóm 3 đạt trên 70 điểm (1 đơn vị).

Ở nhóm 1, cả 3 đơn vị dẫn đầu đều có sự chênh lệch điểm không đáng kể, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là đơn vị vươn lên dẫn đầu với 91,89 điểm; đặc biệt, Cục Viễn thám quốc gia xếp hạng cuối cùng của năm 2015 nhưng năm 2017 đã vươn lên vị trí thứ 2 với 91,07 điểm; chỉ kém hơn 0,05 điểm so với Cục Viễn thám quốc gia, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xếp thứ 3 với 91,02 điểm.

Ở nhóm 2, dù đây là năm đầu tiên được đánh giá nhưng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cũng đạt được kết quả tốt khi xếp ở vị trí thứ 4 với 88,46 điểm; tiếp sau đó là Tổng cục Quản lý đất đai (đạt 88,27 điểm), Cục Quản lý tài nguyên nước (đạt 88,09 điểm), Cục Biến đổi khí hậu (đạt 85,06 điểm), Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (đạt 83,51 điểm).

Có 6/9 đơn vị đạt Chỉ số CCHC năm 2017 cao hơn giá trị trung bình (87,16 điểm), 3/9 đơn vị còn lại đạt Chỉ số CCHC thấp hơn giá trị trung bình. Trong đó, Tổng cục Môi trường có Chỉ số CCHC là 76,28 điểm, thấp hơn giá trị trung bình nhiều nhất, xếp ở thứ hạng cuối cùng.

Qua 4 năm thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC và giá trị tăng/giảm điểm số giữa các năm cho thấy: Năm 2017, Chỉ số CCHC của các đơn vị đa số đều tăng, tăng điểm nhiều nhất là Cục Viễn thám quốc gia (tăng 16,76 điểm), giảm điểm nhiều nhất là Tổng cục Môi trường (giảm 4,86 điểm). Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2017 của các đơn vị đạt được là 87,16 điểm, tăng hơn so với các năm trước đây (năm 2013 đạt 74,93 điểm; năm 2014 đạt 80,47 điểm; năm 2015 đạt 81,49 điểm). Có 06 đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 tăng hơn so với kết quả Chỉ số CCHC năm 2015; 04 đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC qua 4 năm đánh giá đêu tăng điểm so với năm trước, gồm: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu. Kết quả này cho thấy những nỗ lực, tiến bộ đạt được trong tổ chức thực hiện CCHC của các đơn vị trong năm 2017, từ chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; đến cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức cũng như hiện đại hóa nền hành chính.

Công tác triển khai xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, sự nhận thức về vai trò, ý nghĩa của Chỉ số CCHC trong quá trình thực hiện CCHC đã được nâng lên. Việc thực hiện xác định Chỉ số CCHC giúp các tổng cục, cục trực thuộc Bộ thực hiện tốt hơn công tác CCHC, xác định rõ mặt mạnh, mặt hạn chế để có những điều chỉnh cần thiết nhằm đạt được kết quả cao hơn và sẽ tác động tích cực đến công tác quản lý nhà nước của các tổng cục, cục và của Bộ. Xác định Chỉ số CCHC là một công cụ quan trọng trong quản lý, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện công tác CCHC.

Công tác tổ chức tự đánh giá, chấm điểm được các tổng cục, cục trực thuộc Bộ được thực hiện nghiêm túc, khách quan, việc chấm điểm các tiêu chí dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng bảo đảm độ tin cậy cao. Công tác thẩm định được tổ chức khẩn trương, nghiêm túc, phát huy được sự tham gia của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc đề xuất ý kiến, tham mưu để Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC hàng năm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ có cơ sở quyết định điểm đánh giá đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC các tổng cục, cục trực thuộc Bộ một cách khách quan, công bằng. Đặc biệt là, trong quá trình tiến hành rà soát, thẩm định kết quả tự chấm điểm, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chỉ đạo Hội đồng thẩm định, Tổ Thư ký thực hiện quy trình một cách chặt chẽ, khoa học, bảo đảm kết quả đạt được khách quan, công bằng, phản ánh chính xác kết quả CCHC đạt được trong năm 2017.

Năm 2017 là năm thứ tư Bộ tổ chức thực hiện đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ thông qua việc xác định Chỉ số CCHC, qua đó đã ghi nhận được những cố gắng và kết quả đạt được của các đơn vị về công tác CCHC. Việc tổ chức thực hiện xác định Chỉ số CCHC một cách khoa học, chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các Vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các tổng cục, cục trực thuộc Bộ; tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác CCHC ngày một nâng cao.

Nhìn vào tổng thể kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ có thể thấy các tổng cục, cục trực thuộc Bộ đã có sự quan tâm hơn đến công tác CCHC so với các năm trước thông qua việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực hơn nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply