Quy định vừa được Bộ trưởng Trần Hồng Hà kí ban hành tại Quyết định 251/QĐ-BTNMT.

Theo Quyết định, Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, thực hiện chức năng giúp Cục trưởng tổ chức khảo sát, thiết kế, xây dựng và quản lý các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý các dự án đầu tư do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam chủ trì thực hiện.

Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư quản lý các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý các dự án đầu tư; lập các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo nhiệm vụ được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam giao; đồng thời tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; thực hiện các hoạt động dịch vụ về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

 

Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Bộ máy giúp việc Giám đốc gồm Phòng Hành chính – Tổ chức; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Quản lý dự án và Trung tâm Khảo sát – Thiết kế và Tư vấn đo đạc bản đồ.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply