Đây là nội dung Quyết định số 25/QĐ- BTNMT được Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký ban hành ngày 06/01/2017. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam được sắp xếp theo hướng đổi mới, tinh gọn, hiệu quả.

Cụ thể, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam gồm 14 đơn vị: 1.Văn phòng; 2.Phòng Chính sách và Pháp chế; 3.Phòng Tổ chức cán bộ; 4.Phòng Kế hoạch – Tài chính; 5.Phòng Công nghệ và Thẩm định; 6. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; 7.Phòng Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ; 8.Văn phòng hợp tác Việt – Lào về đo đạc và bản đồ (tại Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào); 9.Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam (tại thành phố Hồ Chí Minh); 10.Trung tâm Biên giới và Địa giới; 11.Trung tâm Điều tra – Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ; 12.Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; 13.Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc và bản đồ; 14.Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ.

 

Văn phòng và các tổ chức quy định từ khoản 9 đến khoản 14 là đơn vị dự toán cấp III có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

 

Về điều khoản chuyển tiếp: Trung tâm Điều tra – Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị: Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ, Trung tâm Địa tin học, Trung tâm Quản lý và Cung cấp dịch vụ định vị vệ tinh, Trung tâm Thiết kế – Tư vấn đo đạc và bản đồ.

Trung tâm ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ, Trung tâm Địa tin học, Trung tâm Quản lý và Cung cấp dịch vụ vệ tinh, Trung tâm Thiết kế – Tư vấn đo đạc và bản đồ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng ban hành Quyết định  chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều tra – Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Điều 4 Quyết định 1758/QĐ-BTNMT ngày 24/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

 

 

 

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply