Thanh Hóa đang xây dựng Đề án“Tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tại cuộc họp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, tích tụ ruộng đất là nội dung lớn, có tầm ảnh hưởng rộng, nên cần được nghiên cứu, bàn bạc, thống nhất bổ sung một số giải pháp phù hợp với pháp luật.

Về chính sách, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ban hành 4 chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đạt tiêu chuẩn và theo hướng ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 như trong đề án nhưng cần lưu ý đến điều kiện thực hiện chính sách phải cao hơn so với tiêu chí thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Trong đó tập trung, ưu tiên hỗ trợ các dự án có quy mô đầu tư lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT nghiên cứu các tiêu chí hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi. Thống nhất với mức hỗ trợ đề xuất, song cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chính sách cũ để tránh việc chồng chéo khi có chính sách hỗ trợ mới.

Thảo luận về vấn đề tích tụ, tập trung đất đai, các đại biểu cho rằng, cần tuyên truyền đến đông đảo nhân dân về lợi ích khi thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân. Trong quá trình tích tụ cần có các hình thức tích tụ, tập trung đất đai phù hợp; xây dựng mô hình tích tụ, tập trung đất đai thí điểm; có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho việc tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy mô đầu tư lớn…

Được biết, Đề án “Tích tụ, tập trung đất đai, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nêu ra thực trạng phát triển sản xuất và tích tụ, tập trung đất đai trong sản xuất nông nghiệp, qua đó đánh giá hiệu quả của các mô hình tích tụ ruộng đất; đồng thời, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến tích tụ tập trung đất đai và phát triển nông nghiệp, quy mô lớn trong thời gian vừa qua. Đề án cũng đã đưa ra quan điểm, mục tiêu, nội dụng và các giải pháp thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp, quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2015. Mục tiêu đề ra đến năm 2025, tổng diện tích đất được tích tụ tập trung đạt 68.910 ha…

Thư Thư

NO COMMENTS

Leave a Reply