Để thống nhất trong hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh, tránh hiện tượng trùng lặp khu đo gây lãng phí ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh Bình Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật – công nghệ của nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách Nhà nước do các Sở, ban, ngành của địa phương thực hiện.

Đó là nội dung Quyết định 10/2017/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh Bình Dương ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 15-5-2017.

Quyết định trên quy định cụ thể về quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh; giấy phép hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám; quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động đo đạc và bản đồ…

K.Linh

NO COMMENTS

Leave a Reply