Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của các tỉnh, thành phố đã được Chính phủ phê duyệt, làm căn cứ cho công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho giai đoạn.

Hiện nay việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của các tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành và trình Chính phủ phê duyệt, đến 30/5/2018 Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho 05/10 tỉnh, thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Định và tỉnh Đồng Tháp đang chờ phê duyệt của Chính phủ; riêng thành phố Đà Nẵng đang hoàn thiện hồ sơ, chưa nộp về Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ phê duyệt). Song song với việc trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, các địa phương đã chủ động tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng đất đai, nhất là công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các địa phương sẽ chủ động trong công tác quản lý và sử dụng đất, đặc biệt là công tác thu hồi, giao đất,cho thuê đất để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn từ 2011 – 2017, đã ban hành 727 quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 2.663,6 ha; từ năm 2012 đến 2017, đã thực hiện rà soát phát hiện và xử lý đối với 808 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 6.115 ha, kết quả xử lý đã huỷ bỏ quyết định thu hồi đất và giao, cho thuê đất đối với 108 dự án với diện tích 1.552 ha; điều chỉnh cắt giảm diện tích đối với 13 dự án với diện tích diện tích 78 ha; huỷ bỏ việc chấp thuận địa điểm đầu tư đối với 469 dự án với diện tích 4.362 ha. Ngoài ra, trong năm 2017, 2018, đã rà soát phát hiện 218 dự án khác chậm triển khai với diện tích 182,8 ha.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply