Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính của dự án trên địa bàn TP. Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính vừa chỉ đạo việc thực hiện Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh.

Theo đó, đối với Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát tổng thể việc thực hiện dự án, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc để hoàn thành mục tiêu của dự án đã đề ra, đảm bảo khắc phục được những vấn đề bất cập trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận QSDĐ trước đây. Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính của dự án.

UBND TP. Quảng Ngãi, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Quảng Ngãi, UBND các xã, phường có liên quan tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của nhà nước trong quá trình thực hiện dự án. Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của hồ sơ dự án khi ký nhận bàn giao.

Đối với việc thực hiện Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi để triển khai dự án huyện Sơn Tịnh đạt hiệu quả; hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Sơn Tịnh triển khai thực hiện dự án theo đúng quy trình, quy định của nhà nước; tổ chức triển khai cụ thể việc thực hiện dự án đến xã, thôn để người dân nắm rõ và cùng thực hiện.

UBND huyện Sơn Tịnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án của các đơn vị tư vấn; đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành, hạn chế sai sót.

Về kinh phí thực hiện các Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố chủ động lập bảng cân đối tài chính, xác định rõ khối lượng cần thực hiện, phần kinh phí đã bố trí, phần kinh phí còn thiếu, gửi Sở Tài chính để xem xét, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định, trong đó ưu tiên bố trí kinh phí trả nợ năm 2017 để thực hiện dự án trên địa bàn huyện Sơn Tịnh theo quyết định đã phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Anh Dũng

NO COMMENTS

Leave a Reply