UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện quản lý việc cấp phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và đăng ký khai thác nước dưới đất đảm bảo đúng theo Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước; các quyết định, kế hoạch, đề án, phương án, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh về tài nguyên nước; khuyến cáo cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân tận dụng tối đa nguồn nước mặt, đối với nước dưới đất chỉ nên sử dụng cho vùng khan hiếm nước mặt; ưu tiên khai thác nước dưới đất có chất lượng nước tốt để phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt, chế biến lương thực, thực phẩm.

Sở TN&MT chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh. Phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; chủ trì, triển khai, hướng dẫn tổ chức đăng ký, quản lý việc khai thác nước dưới đất đối với các công trình khai thác nước có lưu lượng <10m3/ngày đêm trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định hiện hành; chủ trì, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, các thủ tục hành chính do địa phương ban hành hoặc công bố có liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế cho phù hợp với Luật Tài nguyên nước và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tăng cường việc giám sát, theo dõi những công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất, đặc biệt phải kiểm tra chặt chẽ quy trình kỹ thuật đối với những giếng khoan công nghiệp khai thác với lưu lượng lớn; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo…

Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN&MT hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chuẩn môi trường hiện hành trong việc lựa chọn địa điểm, thiết kế xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo không ảnh hưởng đến các tầng chứa nước, các nguồn nước mặt; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch nghĩa trang phải chú ý đến vấn đề xả nước thải vào nguồn nước để không làm ảnh hưởng đến môi trường và các tầng chứa nước.

Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở TN&MT và các sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức thực hiện việc thu đúng, thu đủ thuế tài nguyên nước theo quy định hiện hành; thường xuyên rà soát, báo cáo UBND tỉnh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp, không khả thi trong chính sách thu thuế liên quan đến tài nguyên nước ở địa phương.

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cường quản lý chặt chẽ việc thu gom, xử lý nước thải, đặc biệt là nước thải của các khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu du lịch và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước: Chỉ được hợp đồng với đơn vị thi công có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất tiến hành thi công các công trình thăm dò khai thác nước dưới đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đối với trường hợp phải xin phép hoặc xác nhận đăng ký đối với trường hợp phải đăng ký khai thác; có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước thì phải áp dụng các công nghệ phù hợp để xử lý nước thải phát sinh tại cơ sở đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn tiếp nhận và chỉ được xả vào nguồn tiếp nhận khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho cấp phép theo quy định đối với trường hợp xả nước thải phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; chỉ được khai thác nước dưới đất, sử dụng nước mặt, nước biển khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đối với trường hợp phải xin phép hoặc xác nhận đăng ký đối với trường hợp phải đăng ký khai thác (trừ những trường hợp không phải xin cấp giấy phép theo quy định).

Khánh An

NO COMMENTS

Leave a Reply