Trong Quý I/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo, triển khai trọng tậm, trọng điểm nhiều nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước, trong đó tập trung hoàn thiện các quy trình vận hành liên hồ chứa; lập Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Trong những tháng đầu năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa; tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương và Tổ soạn thảo về điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba, sông Trà Khúc, sông Kôn – Hà Thanh; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, chuẩn bị gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương; lập Quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước toàn quốc. Tổ chức thực hiện Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long. Vận hành hệ thống quan trắc giám sát nguồn nước xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc; triển khai giám sát việc vận hành hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện bằng công nghệ tự động, trực tuyến. Hoàn thiện hồ sơ thành lập 04 Ủy ban lưu vực sông: Hồng – Thái Bình, Bắc Trung bộ, Nam Trung Bộ, Đồng Nai; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia tài nguyên nước.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply