Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 6825/BTNMT-TĐKTTT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tuyên truyền hoạt động bình chọn sự kiện ngành tài nguyên và môi trường.

Ngày 23 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm. Theo đó, năm 2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đổi mới công tác bình chọn, công bố sự kiện ngành tài nguyên và môi trường thông qua hoạt động đăng tải tham vấn cộng đồng trên hệ thống bình chọn tại địa chỉ: http://binhchonsukien2017.monre.gov.vn.

Để hoạt động bình chọn sự kiện tài nguyên và môi trường năm 2017 đảm bảo hiệu quả, Bộ đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, tham gia bình chọn.

CTTĐT

NO COMMENTS

Leave a Reply